Innskytarval 5., 6. og 7. mars 2018

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 5., 6. og 7. mars 2018

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2018-2021 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Valet føregår elektronisk. Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar.  Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Sigbjørn Solheim,                 6968 Flekke

2. Arve Arstein,                         6967 Hellevik

3. Malene Solheim,                  6963 Dale

4. Ragnhild Berger Follevåg,  6968 Flekke

5. Hilde Lervik,                         6963 Dale

6. Oddgeir Lammetun,           6964 Korssund

7. Lene Beate Furset,              6966 Guddal

8. Kennet Vik,                           6963 Dale

Søknadskurs onsdag 7. februar på JENSBUA

Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skipar til kurs for søkjarar av gåver frå stiftingane, på Jensbua i Fjaler, onsdag 7. februar 2018, kl 19.00.

Info om sparebankstiftingane
Søknadskurs ved Pål Fidjestøl

Enkel servering

Påmelding til: post@ifjaler.no eller tlf.: 970 88 012

Annonse

Søknadsrunda 2018 opnar 01.02.2018

Frå 1. februar 2018 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Søknadsfrist: seinast torsdag 1. mars 2018

Annonse

Innskytarval til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler 5., 6. og 7. mars 2018

Som innskotskunde i Sparebanken Sogn og Fjordane og busett i Fjaler, kan du stemme inn medlemer i generalforsamlinga til Sparebankstiftinga Fjaler. Du kan kome med framlegg til kven som skal stå på val. Send framlegg til leiar i valnemnda Arve Helle; epost arve.helle@enivest.net , seinast 2. februar.
Det skal veljast 2 medlemer for 4 år, og 2 varamedlemer for 1 år. Generalforsamlinga har i alt 8 innskytarvalde medlemer og 2 vert valde kvart år. Generalforsamlinga vel m.a. styret for stiftinga og fastset rammer for gåvetildelinga.
Medlemene skal veljast av og blant dei innskytarane som er busette i Fjaler og som dei 6 siste månadane har hatt innskot minst kr 500.- i banken. Saman med dei 8 som vert valde av kommunestyret i Fjaler, skal dei spegle kundestrukturen i Sparebanken Sogn og Fjordane i Fjaler.
Valnemnda kjem med framlegg til kandidatar, og desse vert presenterte på www.ifjaler.no saman med informasjon om valet.
Valet vert gjennomført 5., 6. og 7. mars 2018 og føregår elektronisk. Du får tilsendt ein link 5. mars på epost dersom banken har epostadressa di i samband med nettbank. Kontakt kundesenteret på tlf 57 82 97 00 om du vil registrere epost.
Det vil vere mogleg å røyste i banken sitt lokale i Dale i ordinær opningstid desse dagane dersom du ikkje har høve å røyste elektronisk.
NB: Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebanken Sogn og Fjordane gjennomfører val til sine generalforsamlingar til same tid. Hugs å røyste i alle vala.
Vi minner om søknadsfristen for 1. mars for gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Søknadsrunda opnar 1. februar 2018.

Søknadsrunde 2018

Frå 1. februar 2018 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Innskytarvalet 6. og 7. mars 2017

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 6. og 7. mars 2017

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2017-2020 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Mari Kyrkjebø, Dale

2. Magn Helge Brattelid, Dale

3. Oddgeir Lammetun, Korssund

4. Ragnhild Berger Follevåg, Straumsnes

5. Ivar Haaland, Dale

6. Olaug Elisabeth Sætrum Holt, Hellevik

7. Malene Solheim, Dale

8. Atle Strand, Dale

Siste frist søknader 2017: 1. mars 2017

Søknadsrunda opna 1. februar 2017 og vert stengt 1. mars 2017 kl 23.59.59.

Søknadsrunde for 2017 opnar 01.02.2017

Frå 1. februar 2017 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Gåvetildelingar 2016

Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 1.289.250.- i gåvemidlar for 2016.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar

Siste frist for søknader 2016: 1. mars 2016

Søknadsrunda opna 1. februar 2016 og vert stengt 1. mars 2016 kl 23.59.59.